• 29 maja 2022

W Niebie jest mój dom

Odsłony: 46

załącznik 13/2022

Ewangelia (Łk 24,46-53)

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Przeżywamy dzisiaj w Kościele Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przez czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus przebywał wśród uczniów, aż do momentu kiedy żegna się z nimi i wstępuje do nieba. Był to dla nich ważny moment – Jezus mimo, że ich opuszcza nie zostawia ich samych i obiecuje, że ześle im Ducha Świętego. Odtąd ich życie ma być oczekiwaniem na Jego przyjście.

Jezus umarł za nas, ofiarował się, abyśmy my mogli być zbawieni, został wzięty do nieba, ale powróci na końcu czasów. Jezus obiecał, że wróci. Oczekując na ten moment równocześnie jest z Nami – możemy się z Nim spotkać w czasie sprawowania sakramentów: Eucharystia, spowiedź święta ma być dla nas codzienną pomocą zanim ujrzymy Go w chwale. Jezus poleca uczniom, aby z radością świadczyli o Nim oczekując Jego przyjścia: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…). A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28, 19-20)

Czy wierzysz w to, że Jezus nie zostawia Cię samego?

Czy jesteś Jego świadkiem i głosisz Dobrą Nowinę innym?